The Friday
         
No 9   No 10
JETZT NUR CHF 104.- STATT CHF 129.- Produkt    JETZT NUR CHF 104.- STATT CHF 129.- Produkt 
         
No 2   No 8
JETZT NUR CHF 104.- STATT CHF 129.- Produkt     JETZT NUR CHF 94.- STATT CHF 119.- produkt